CaMPANII
PROMOVARE

CARIERA MILITARĂ

SUBOFIŢERI filiera directă ŞI INdirectă

Constituie categoria de personal militar al armatei care întruchipează luptătorul şi specialistul militar, capabil să conducă, să instruiască şi să motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor ce îi revin.
Cariera de subofiţer presupune parcurgerea etapelor de formare iniţială, pregătire de bază în armă şi pentru prima funcţie sau a cursului de formare a subofiţerilor în activitate.

Principala sursă pentru formarea subofiţerilor o constituie soldaţii şi gradaţii profesionişti.

CONDIŢII DE RECRUTARE:

Candidatul pentru profesia de subofiţer, filiera directă, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

a) Generale
b) Specifice

Criteriile de recrutare au caracter obligatoriu , în consecinţă, nu se admit, în nici o situaţie, derogări de la acestea, iar personalul recrutor nu recomandă şi nu încurajează, sub nici o formă, solicitările de derogare de la criteriile de recrutare.

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CANDIDAT
Dosarul de candidat se întocmeşte de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza judeţului/sectorului Municipiului Bucureşti aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituţie de învăţământ din judeţul/sectorul respectiv, în perioada recrutării.
Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an şcolar/universitar, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care îşi exprimă cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/tipul instituţiei de învăţământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opţiuni, prima opţiune este considerată cea de bază.
Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fişa de cunoaştere, fişa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral şi comportamental – sunt asigurate de către birourile informare-recrutare.

DESFĂŞURAREA RECRUTĂRII PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A SUBOFIŢERILOR  ÎN ACTIVITATE

Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:
-prezentarea ofertei profesionale/educaţionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităţilor de desfăşurare a recrutării şi selecţiei, a condiţiilor de admitere/angajare, de formare şi de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a profesiei militare în mediul civil şi militar;
-completarea fişei de contact de către recrutor;
-punerea la dispoziţia candidatului a materialelor de informare disponibile;
-consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, şi orientarea profesională în funcţie de preocupările, înclinaţiile candidatului şi de oferta armatei pe arme sau servicii şi specialităţi militare;
-punerea la dispoziţia candidatului a fişei de examinare medicală şi îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
-completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestor documente;
-desfăşurarea interviului de cunoaştere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare şi existenţa tuturor documentelor, se fac recomandări şi se completează, de către recrutor, fişa de cunoaştere, iar de către candidat, cererea de înscriere la unitatea/instituţia de învăţământ militar/centrele de instruire/unităţile de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care optează;
-luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fişa de cunoaştere şi în fişa de contact;
-programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei, în cazul în care a fost declarat „Recrutat”;
-informarea candidatului planificat pentru selecţie, privind desfăşurarea probelor la care urmează să participe şi conţinutul acestora.

Birourile informare-recrutare şi instituţiile de învăţământ militar informează candidaţii despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituţie de învăţământ militar de cel mult acelaşi nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unităţile/instituţiile de învăţământ militar ori către programele de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în cazul respingerii la selecţie sau la concursul de admitere.
                  
În funcţie de parcurgerea etapelor, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situaţii, care se consemnează în fişa de contact:
-contact iniţial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare şi se află în una din următoarele situaţii: nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii generale şi/sau specifice pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; îndeplineşte criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale; 
-recrutat - candidatul îndeplineşte toate criteriile generale şi specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituţia militară de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opţiune, şi pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.

După ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecţie şi orientare din Alba-Iulia, Breaza şi Câmpulung-Moldovenesc.
     
Candidaţii care au dosarul de candidat finalizat sunt planificaţi pentru susţinerea probelor/testelor de selecţie în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, respectând următoarea procedură:
-birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecţie şi orientare, planificarea candidaţilor pe serii/perioade/categorii de candidaţi, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activităţii de selecţie, pentru fiecare serie de admitere;
-birourile informare-recrutare contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecţie şi orientare la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie;
-candidaţii care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecţie, îşi declară indisponibilitatea temporară, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opţiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal, de către centrul zonal de selecţie şi orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanţii acestuia;
-candidaţii neprezentaţi la selecţie la data la care au fost planificaţi se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare şi îşi exprimă, în continuare, dorinţa de a participa la selecţie;
-cu cel puţin 3 zile de la data care li s-a comunicat planificarea candidaţilor la selecţie, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaţilor care vor participa la selecţie, pe categorii de candidaţi;
-pentru candidaţii proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate sau, după caz, al funcţionarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, birourile informare-recrutare comunică, prin notă telefonică sau adresă, unităţilor militare în care sunt încadraţi, data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecţie şi orientare, documentele şi materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie;
-birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe de participare la selecţie.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE

Candidaţii sunt luaţi în evidenţa centrelor zonale de selecţie pe baza informaţiilor din dosarul de candidat.
Centrele zonale de selecţie şi orientare planifică participarea la selecţie a candidaţilor recrutaţi, astfel încât să asigure anunţarea şi prezentarea acestora în timp util şi încadrarea activităţii de selecţie în termenele stabilite.
Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecţie şi orientare profesională pentru aceeaşi categorie de personal, acelaşi tip de instituţie de învăţământ militar.
Selecţia candidaţilor în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:
a) probe psihologice;
b) probe fizice;
c) interviu de evaluare finală.
În activitatea de selecţie, centrele zonale de selecţie şi orientare utilizează, diferenţiat, pe categorii de candidaţi/personal militar, instrumente de evaluare a potenţialului intelectual şi aptitudinal, a capacităţii motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potenţialului de lider, a capacităţii de comunicare, de identificare a nivelului şi naturii motivaţiei pentru cariera militară, precum şi a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naţionale.
Probele de selecţie sunt eliminatorii în ordinea susţinerii lor.
Rezultatele obţinute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obţinute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecţie şi orientare.
Instrumentele de selecţie nu se schimbă pe parcursul unui an de selecţie.
La activitatea de selecţie participă doar candidaţii care sunt declaraţi „apt medical” şi care declară, sub semnătură, că starea psihică şi cea fizică le permit susţinerea probelor.
Toţi candidaţii recrutaţi de un birou informare-recrutare participă la selecţie, fără excepţie, la acelaşi centru zonal de selecţie şi orientare, conform arondării zonale stabilite şi care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie.
Procesul de selecţie se încheie cu declararea candidatului în una din următoarele situaţii:
a) „Admis” – dacă îndeplineşte baremul/cerinţele tuturor probelor/instrumentelor/ criteriilor administrate/aplicate;
b) „Respins” – dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele/cerinţele probelor/ instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
c) „Neprezentat” – dacă până la încheierea perioadei de selecţie pentru categoria de candidaţi din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost planificat/replanificat.
Candidaţilor declaraţi „Admis” li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final.
 După ce au fost declaraţi „Admis” la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare, următoarele categorii de candidaţi sunt declaraţi „Apt” şi obţin avizul scris, în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale, astfel:
a) candidaţii pentru profesia de subofiţer „controlor trafic aerian”, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială “General doctor aviator Victor Anastasiu” din Bucureşti;
b) candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit actelor normative în vigoare;
c) candidaţii care sunt sportivi de performanţă şi urmează să fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”.
Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecţie şi orientare şi în cadrul structurilor militare specificate sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor.
În urma rezultatelor obţinute pe parcursul procesului de selecţie aptitudinală şi la concursul/examenul de admitere, candidaţii se pot reorienta spre o altă categorie de personal/ unitate/instituţie de învăţământ militar, armă sau serviciu şi specialitate militară, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare şi selecţie stabilite pentru noua opţiune şi dacă graficul de desfăşurare a admiterii în unitatea/instituţia de învăţământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului şi înscrierea la concursul/examenul de admitere.
Schimbarea opţiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecţie şi admitere se face prin completarea şi introducerea în dosarul de candidat a unei noi fişe de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ştampila instituţiei în care a avut loc schimbarea opţiunii, precum şi anularea precedentei fişe de înscriere.
Schimbarea opţiunii candidatului, după finalizarea procesului de recrutare, are loc astfel:
a) la centrul zonal de selecţie şi orientare, după parcurgerea probelor de selecţie, conform primei opţiuni;
b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecţie şi orientare, pentru candidaţii care au fost declaraţi „Inapt” în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale;
c) la unitatea/instituţia de învăţământ militar, după afişarea rezultatelor concursului/ examenului de admitere;
d) la biroul informare-recrutare, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituţie de învăţământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare.
Noua opţiune a candidatului trebuie să se regăsească înscrisă pe adeverinţa eliberată de centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost declarat „Admis”.
Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, iar atunci când este cazul, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale participă la selecţie şi la concursurile de admitere prin grija unităţilor militare de care aparţin şi sunt consideraţi ca fiind în misiune.
Dosarele candidaţilor declaraţi „Admis” la selecţie şi, după caz, declaraţi „Apt” în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale, sunt trimise la instituţiile de învăţământ militar care organizează concursul/examenul de admitere. Dosarul cuprinde şi o adeverinţă eliberată de către centrul zonal de selecţie şi orientare, în care se consemnează rezultatul final.
Candidaţilor declaraţi „Respins” la selecţie li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.
Dosarele candidaţilor declaraţi „Neprezentat” la selecţie sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.
Candidaţilor declaraţi „Admis” sau „Respins” la selecţie, li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final.
Cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind selecţia se analizează de către structurile de specialitate, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel naţional şi specifice Ministerului Apărării Naţionale.
Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit rezultatele obţinute de către candidaţi, în urma susţinerii probelor de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, birourilor informare-recrutare.
Birourile informare-recrutare operează în fişa de contact şi în baza de date rezultatele obţinute de către candidaţi în procesul de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, precum şi rezultatele obţinute în urma susţinerii concursului de admitere.

FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE

Formarea pe filiera directă a subofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea studiilor militare postliceale, organizate şi desfăşurate în unităţile de învăţământ postliceal militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi a celor specifice Ministerului Apărării Naţionale.
Învăţământul postliceal militar asigură:
a) însuşirea cunoştinţelor teoretice şi metodologice necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor de luptător, de specialist militar şi de comandant de echipă, echipaj, piesă, post de luptă, grup, grupă şi similarele acestora;
b) formarea deprinderilor de conducător cu temeinice cunoştinţe psihopedagogice şi metodice necesare exercitării atribuţiilor de instructor;
c) formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a armamentului şi tehnicii din dotare;
d) formarea capacităţii de adaptare la schimbările tehnologice, organizaţionale şi doctrinare din sistemul militar;
e) formarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină, precum şi a abilităţilor de utilizare a mijloacelor informatice;
f) dezvoltarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice calificării profesionale.
Planurile de învăţământ se proiectează în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi cuprind, de regulă, următoarele module:
a) pregătire postliceală şi de specialitate, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară, precum şi pentru specializarea postliceală;
b) pregătire militară generală, metodică şi tactică pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;
c) pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă.
Studiile pentru formarea pe filiera directă a subofiţerilor în activitate au durata de 1 an şi se finalizează cu examen de competenţe profesionale, cu acordarea gradului de sergent, a brevetului de subofiţer, confirmarea în armă şi numirea într-o funcţie corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi opţiunile individuale.SELECŢIA ŞI ADMITEREA

FORMAREA SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA DIRECTĂ SE REALIZEAZĂ ÎN:

Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre
Piteşti, str. Trivale nr. 16 bis, jud. Argeş, tel: 0248/635200,
Fax: 0248/214691

Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene
sat Boboc - Gară, comuna Cochirleanca , jud. Buzău, Tel: 0238/718.965,  
Fax: 0238/727.674

Pentru participarea la admitere, candidaţii achită o taxă în prima zi de prezentare la sediul şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri. Chitanţa primită se predă la secretariatul comisiei, care o anexează la dosarul de candidat.

TAXELE DE ÎNSCRIERE ŞI ŞCOLARIZARE - ORIENTATIVE
 LA ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ŞI COSTURILE PENTRU CAZARE ŞI HRĂNIRE

Instituţia militară de învăţământ

Taxă de înscriere/lei

Taxă de
şcolarizare /lei

Cost/zi
Cazare* /lei

Cost/zi
Hrănire* /lei

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia"

50

-

5

30

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I"

50

-

5

19

Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere, candidaţii care dovedesc, cu documente, că îndeplinesc, după caz, una din următoarele condiţii:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin de la case de copii sau plasamente familiale;
c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionisti sau ai funcţionarilor publici/ salariaţilor civili contractuali ce îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Apărării Naţionale;
d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale;
e) sunt copii ai cadrelor militare în activitate sau ai soldaţilor şi gradaţilor profesionisti, decedate/ decedaţi în timpul şi/sau din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe, a unor acte de devotament excepţional sau a unor misiuni în teatrele de operaţii, în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;
f) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării concursului de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere;
g) sunt absolvenţi ai colegiilor militare liceale, promoţia 2012;
h) sunt soldaţi şi gradaţi profesionisti din Ministerul Apărării Naţionale.
Pentru absolvenţii colegiilor militare liceale - promoţia 2012 şi soldaţii şi gradaţii profesionisti din Ministerul Apărării Naţionale, cazarea se asigură gratuit de instituţia militară de învăţământ, iar hrănirea, potrivit normelor legale în vigoare.

Admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri

Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri îşi elaborează propriile metodologii de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5346/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 102/2006 pentru aprobarea 'Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară' şi ale prezentei dispoziţii.
La prezentarea în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, candidaţii au asupra lor cartea de identitate, diploma de bacalaureat sau adeverinţă prin care fac dovada că au promovat acest examen.
La admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, candidaţii susţin, conform graficului-cadru , următoarele probe de concurs:
a) o probă eliminatorie - examinarea psihotehnică, pentru toate armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care se organizează concurs de admitere;
b) o probă eliminatorie, sub forma unui test grilă, la limba engleză;         
c) o probă de verificare a cunoştinţelor, sub forma unui test grilă, la Matematică - algebră şi trigonometrie şi la Fizică - mecanică şi electricitate, conform programei valabile pentru examenul de bacalaureat, sesiunea 2012.

Examinarea psihotehnică se desfăşoară potrivit criteriilor specifice stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
Rezultatele probei se apreciază cu “ADMIS/RESPINS”, potrivit criteriilor specifice armei/serviciului/specialităţii militare, stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
Candidaţii declaraţi „ADMIS” participă la proba eliminatorie de limba engleză.
Subiectele pentru testul grilă la limba engleză se întocmesc de către comisia de admitere, potrivit precizărilor elaborate de către Direcţia management resurse umane.
Candidaţii care au obţinut la limba engleză mai puţin de nota 5,00 sunt declaraţi “RESPINS”.
Nota obţinută la proba de limba engleză de către candidaţii declaraţi „ADMIS” la această probă se ia în considerare la calcularea mediei de admitere cu ponderea stabilită:
Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, în şcolile de maiştri militari şi subofiţeri.
Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se elaborează în concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile programelor pentru disciplinele Matematică şi Fizică din cadrul examenului de bacalaureat  2012.
Timpul de susţinere a probei este de 3 ore.
Admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri este condiţionată de susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor,  chiar dacă numărul candidaţilor declaraţi “ADMIS” la proba de limba engleză este mai mic sau egal cu numărul de locuri.
Media de admitere se calculează conform:

Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, în şcolile de maiştri militari şi subofiţeri.

Media minimă de admitere este 5,00 (cinci).
Nota minimă de admitere pentru fiecare probă este 5,00 (cinci).
În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală a examenului de bacalaureat;
b) nota obţinută la proba scrisă Ec)* din cadrul examenului de bacalaureat;
c) nota obţinută la proba scrisă Ed)* din cadrul examenului de bacalaureat.
*probele scrise Ec) şi Ed) sunt cele prevăzute în Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, conform Ordinului MECTS nr. 5218/2011, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2012

Candidaţii care au obţinut medii mai mari sau cel puţin egale cu nota minimă de admitere, sunt repartizaţi, pe arme/specialităţi militare, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere - diferenţiat pe sexe, în limita locurilor prevăzute în planul de şcolarizare -  pe baza opţiunii exprimate în scris la prezentarea acestora în instituţia de învăţământ militar şi certificată de preşedintele comisiei concursului de admitere.


Formarea subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă

Formarea subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, este destinată încadrării deficitului de personal militar profesionalizat aflat la baza carierei militare şi/sau a deficitului de personal militar cu competenţe profesionale care nu pot fi dobândite în instituţiile militare de învăţământ.

 

CONDIŢII DE RECRUTARE:

Formarea subofiţerilor în activitate, pe filieră indirectă, se realizează în şcolile de aplicaţie ale armelor, prin "cursul de formare a ofiţerilor în activitate". Pot frecventa cursul de formare, candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
  -  îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare;
  -  sunt declaraţi "admis" în urma parcurgerii procesului de selecţie aptitudinală;
  -  sunt declaraţi "admis" la concursul de admitere organizat în instituţiile militare de învăţământ.

Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate se realizează din rândul:

  • soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate;
  • subofiţerilor în rezervă;
  • civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale.

 

Candidatul pentru profesia de subofiţer, filiera indirectă, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

a) Generale
b) Specifice

Criteriile de recrutare au caracter obligatoriu , în consecinţă, nu se admit, în nici o situaţie, derogări de la acestea, iar personalul recrutor nu recomandă şi nu încurajează, sub nici o formă, solicitările de derogare de la criteriile de recrutare.

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CANDIDAT
Dosarul de candidat se întocmeşte de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza judeţului/sectorului Municipiului Bucureşti aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituţie de învăţământ din judeţul/sectorul respectiv, în perioada recrutării.
Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an şcolar/universitar, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care îşi exprimă cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/tipul instituţiei de învăţământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opţiuni, prima opţiune este considerată cea de bază.
Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fişa de cunoaştere, fişa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral şi comportamental – sunt asigurate de către birourile informare-recrutare.
Modele de declaraţie pe propria răspundere şi de raport personal.

DESFĂŞURAREA RECRUTĂRII PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A SUBOFIŢERILOR  ÎN ACTIVITATE

Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:
-prezentarea ofertei profesionale/educaţionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităţilor de desfăşurare a recrutării şi selecţiei, a condiţiilor de admitere/angajare, de formare şi de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a profesiei militare în mediul civil şi militar;
-completarea fişei de contact de către recrutor;
-punerea la dispoziţia candidatului a materialelor de informare disponibile;
-consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, şi orientarea profesională în funcţie de preocupările, înclinaţiile candidatului şi de oferta armatei pe arme sau servicii şi specialităţi militare;
-punerea la dispoziţia candidatului a fişei de examinare medicală şi îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
-completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestor documente;
-desfăşurarea interviului de cunoaştere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare şi existenţa tuturor documentelor, se fac recomandări şi se completează, de către recrutor, fişa de cunoaştere, iar de către candidat, cererea de înscriere la centrele de instruire/unităţile de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care optează;
-luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fişa de cunoaştere şi în fişa de contact;
-programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei, în cazul în care a fost declarat „Recrutat”;
-informarea candidatului planificat pentru selecţie, privind desfăşurarea probelor la care urmează să participe şi conţinutul acestora.

Birourile informare-recrutare şi instituţiile de învăţământ militar informează candidaţii despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituţie de învăţământ militar de cel mult acelaşi nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unităţile/instituţiile de învăţământ militar ori către programele de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în cazul respingerii la selecţie sau la concursul de admitere.
                  
În funcţie de parcurgerea etapelor, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situaţii, care se consemnează în fişa de contact:
-contact iniţial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare şi se află în una din următoarele situaţii: nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii generale şi/sau specifice pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; îndeplineşte criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale; 
-recrutat - candidatul îndeplineşte toate criteriile generale şi specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituţia militară de învăţământ militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opţiune, şi pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.

După ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecţie şi orientare din Alba-Iulia, Breaza şi Câmpulung-Moldovenesc.
     
Candidaţii care au dosarul de candidat finalizat sunt planificaţi pentru susţinerea probelor/testelor de selecţie în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, respectând următoarea procedură:
-birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecţie şi orientare, planificarea candidaţilor pe serii/perioade/categorii de candidaţi, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activităţii de selecţie, pentru fiecare serie de admitere;
-birourile informare-recrutare contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecţie şi orientare la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie;
-candidaţii care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecţie, îşi declară indisponibilitatea temporară, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opţiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal, de către centrul zonal de selecţie şi orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanţii acestuia;
-candidaţii neprezentaţi la selecţie la data la care au fost planificaţi se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare şi îşi exprimă, în continuare, dorinţa de a participa la selecţie;
-cu cel puţin 3 zile de la data care li s-a comunicat planificarea candidaţilor la selecţie, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaţilor care vor participa la selecţie, pe categorii de candidaţi;
-pentru candidaţii proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate sau, după caz, al funcţionarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, birourile informare-recrutare comunică, prin notă telefonică sau adresă, unităţilor militare în care sunt încadraţi, data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecţie şi orientare, documentele şi materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie;
-birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe de participare la selecţie.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE

Candidaţii sunt luaţi în evidenţa centrelor zonale de selecţie pe baza informaţiilor din dosarul de candidat.
Centrele zonale de selecţie şi orientare planifică participarea la selecţie a candidaţilor recrutaţi, astfel încât să asigure anunţarea şi prezentarea acestora în timp util şi încadrarea activităţii de selecţie în termenele stabilite.
Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecţie şi orientare profesională pentru aceeaşi categorie de personal, acelaşi tip de instituţie de învăţământ militar/program de formare/instruire.
Selecţia candidaţilor în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:
a) probe psihologice;
b) probe fizice;
c) interviu de evaluare finală.
În activitatea de selecţie, centrele zonale de selecţie şi orientare utilizează, diferenţiat, pe categorii de candidaţi/personal militar, instrumente de evaluare a potenţialului intelectual şi aptitudinal, a capacităţii motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potenţialului de lider, a capacităţii de comunicare, de identificare a nivelului şi naturii motivaţiei pentru cariera militară, precum şi a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naţionale.
Probele de selecţie sunt eliminatorii în ordinea susţinerii lor.
Rezultatele obţinute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obţinute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecţie şi orientare.
Instrumentele de selecţie nu se schimbă pe parcursul unui an de selecţie.
La activitatea de selecţie participă doar candidaţii care sunt declaraţi „apt medical” şi care declară, sub semnătură, că starea psihică şi cea fizică le permit susţinerea probelor.
Toţi candidaţii recrutaţi de un birou informare-recrutare participă la selecţie, fără excepţie, la acelaşi centru zonal de selecţie şi orientare, conform arondării zonale stabilite şi care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie.
Procesul de selecţie se încheie cu declararea candidatului în una din următoarele situaţii:
a) „Admis” – dacă îndeplineşte baremul/cerinţele tuturor probelor/instrumentelor/ criteriilor administrate/aplicate;
b) „Respins” – dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele/cerinţele probelor/ instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
c) „Neprezentat” – dacă până la încheierea perioadei de selecţie pentru categoria de candidaţi din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost planificat/replanificat.
Candidaţilor declaraţi „Admis” li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final.
 După ce au fost declaraţi „Admis” la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare, următoarele categorii de candidaţi sunt declaraţi „Apt” şi obţin avizul scris, în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale, astfel:
a) candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit actelor normative în vigoare;
b) candidaţii care sunt sportivi de performanţă şi urmează să fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”.
Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecţie şi orientare şi în cadrul structurilor militare specificate sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor.
În urma rezultatelor obţinute pe parcursul procesului de selecţie aptitudinală şi la concursul/examenul de admitere, candidaţii se pot reorienta spre o altă categorie de personal/ unitate/program de formare/instruire, armă sau serviciu şi specialitate militară, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare şi selecţie stabilite pentru noua opţiune şi dacă graficul de desfăşurare a admiterii în unitatea/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului şi înscrierea la concursul/examenul de admitere.
Schimbarea opţiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecţie şi admitere se face prin completarea şi introducerea în dosarul de candidat a unei noi fişe de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ştampila instituţiei în care a avut loc schimbarea opţiunii, precum şi anularea precedentei fişe de înscriere.
Schimbarea opţiunii candidatului, după finalizarea procesului de recrutare, are loc astfel:
a) la centrul zonal de selecţie şi orientare, după parcurgerea probelor de selecţie, conform primei opţiuni;
b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecţie şi orientare, pentru candidaţii care au fost declaraţi „Inapt” în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale;
c) la unitatea/instituţia de învăţământ militar, după afişarea rezultatelor concursului/ examenului de admitere;
d) la biroul informare-recrutare, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituţie de învăţământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare, conform metodologiei elaborate de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General.
Noua opţiune a candidatului trebuie să se regăsească înscrisă pe adeverinţa eliberată de centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost declarat „Admis”.
Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, iar atunci când este cazul, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale participă la selecţie şi la concursurile de admitere prin grija unităţilor militare de care aparţin şi sunt consideraţi ca fiind în misiune.
Dosarele candidaţilor declaraţi „Admis” la selecţie şi, după caz, declaraţi „Apt” în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale, sunt trimise la instituţiile de învăţământ militar care organizează concursul/examenul de admiter. Dosarul cuprinde şi o adeverinţă eliberată de către centrul zonal de selecţie şi orientare, în care se consemnează rezultatul final.
Candidaţilor declaraţi „Respins” la selecţie li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.
Dosarele candidaţilor declaraţi „Neprezentat” la selecţie sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.
Candidaţilor declaraţi „Admis” sau „Respins” la selecţie, li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final.
Cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind selecţia se analizează de către structurile de specialitate, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel naţional şi specifice Ministerului Apărării Naţionale.
Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit rezultatele obţinute de către candidaţi, în urma susţinerii probelor de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, birourilor informare-recrutare.
Birourile informare-recrutare operează în fişa de contact şi în baza de date rezultatele obţinute de către candidaţi în procesul de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, precum şi rezultatele obţinute în urma susţinerii concursului de admitere.

FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE

Formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea „Cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate”, organizat şi desfăşurat în unităţile de învăţământ postliceal militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale şi în conformitate cu normele specifice, pentru armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care există un deficit major de personal şi/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Durata cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care se pregătesc cursanţii. În funcţie de nevoile de încadrare ale unităţilor militare, pentru asigurarea funcţionalităţii şi operativităţii acestora, maiştrii militari în activitate pot proveni din rândul subofiţerilor în activitate şi al maiştrilor militari în rezervă, iar subofiţerii în activitate pot proveni din rândul subofiţerilor în rezervă, al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau al civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale, chemaţi în activitate, în condiţiile legii, cu respectarea cerinţelor de studii prevăzute de legislaţia naţională şi cea specifică.

Admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri

a)  admiterea candidaţilor se face prin concurs, organizat de către instituţiile militare de învăţământ, potrivit metodologiilor proprii de admitere, elaborate conform reglementărilor în vigoare.
b)  tematica, bibliografia şi graficul-cadru de organizare a procesului de admitere şi desfăşurare a cursurilor de formare a ofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, se aduc la cunoştinţa candidaţilor de către birourile informare-recrutare, fiind făcute publice cu cel puţin 6 luni înainte de concurs, în conformitate cu prevederile normelor de organizare şi funcţionare a birourilor informare-recrutare;
c)  concursul de admitere constă în următoarele probe:
-examinarea la limba străină: la alegere dintre limbile engleză, franceză sau germană - probă eliminatorie;
-examinarea psihotehnică, probă eliminatorie, pentru armele, serviciile şi specialităţile militare care impun această probă, potrivit reglementărilor în vigoare;
-verificarea cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării şi pregătirea de specialitate, test grilă. Testul grilă se corectează la ieşirea din sală în prezenţa unui martor din rândul candidaţilor, iar rezultatul/punctajul îi este comunicat candidatului pe loc. La această probă nu se depun contestaţii.
Candidaţii pentru specialitatea "muzici militare" susţin o probă teoretică şi practică de verificare a aptitudinilor.
d)  examinarea psihotehnică se desfăşoară la instituţiile militare de învăţământ organizatoare, de către laboratoarele psihotehnice din structurile Ministerului Apărării Naţionale, în etapa eliminatorie a concursului de admitere;
e)  metodologia organizării şi desfăşurării concursului precum şi modul de anunţare a rezultatelor, se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin grija instituţiilor militare de învăţământ, înainte de concurs;
 f)  contestaţiile se depun la secretariatul comisiei de rezolvare a contestaţiilor, după fiecare probă de concurs, în termen de 2 ore de la afişarea rezultatelor. Soluţionarea acestora se va face în aceeaşi zi, până la orele 24.00.
g)  concursul de admitere se desfăşoară pe durata a maximum 8 zile lucrătoare. Nu se planifică, în aceeaşi zi, mai mult de o probă pentru acelaşi candidat. Pentru testarea psihotehnică sunt repartizate 1-2 zile, în funcţie de numărul candidaţilor ce urmează să susţină această probă;
 h)  candidaţii care nu au obţinut la probele eliminatorii de concurs nivelul minim stabilit, sunt declaraţi "RESPINS". În cazul în care numărul de candidaţi declaraţi "ADMIS" este mai mic sau egal cu numărul de locuri, prevăzut pe arme şi specialităţi militare, nu se mai susţine testul grilă, iar admiterea se face în ordine strict descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de bacalaureat/licenţă, după caz. Nota minimă de promovare la testul grilă este 5.00 (cinci) sau un număr de puncte echivalent cu aceasta. La medii egale, candidaţii se departajează pe baza mediei de bacalaureat, examenului de absolvire a şcolii postliceale sanitare sau după caz, examenului de licenţă;
 i)  candidaţii declaraţi "ADMIS", care nu au depus jurământ militar, îl depun după primele opt săptămâni de pregătire;
 j)  candidaţii declaraţi "NEADMIS" pot fi redistribuiţi cu acordul acestora,  pe locurile rămase vacante la alte arme/servicii/specialităţi militare, în ordinea strict descrescătoare a mediei obţinute, dacă îndeplinesc, cumulativ, criteriile prevăzute pentru arma/serviciul/ specialitatea militară pentru care au optat.

Durata cursului de formare a subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, este de 28 săptămâni (34 de săptămâni pentru subofiţerii din arma "aviaţie", nenaviganţi ), distribuită pe trei module de pregătire, astfel:

  • modulul 1 - "Pregătire militară generală şi tactică", cu durata de 4 săptămâni;
  • modulul 2 - "Pregătire de specialitate şi metodică", cu durata de 18 săptămâni, cu excepţia cursului de formare a subofiţerilor din arma "aviaţie", nenaviganţi şi a subofiţerilor din specialitatea militară "muzici militare", pentru care durata este de 24 de săptămâni;
  • modulul 3 - "Pregătire pentru formarea deprinderilor de conducere", cu durata de 6 săptămâni.

 k)  candidaţii proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate nu participă la modulul 1 "Pregătire militară generală şi tactică";
l)  modulul "Pregătire pentru formarea deprinderilor de conducere" este destinat tuturor categoriilor de candidaţi, indiferent de provenienţa acestora;
m)  cursul de formare se finalizează prin examen de absolvire, organizat de instituţiile militare de învăţământ abilitate;
n)  absolvenţilor care promovează examenul li se eliberează certificate de absolvire, li se acordă gradul militar în funcţie de pregătire, vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor raportată la stagiile minime în grad, precum şi de vârsta acestora, şi brevetul de subofiţer în arma/serviciul pentru care au candidat şi sunt numiţi în funcţii corespunzătoare pregătirii dobândite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
o)  activităţile prilejuite de acordarea primului grad şi numirea în funcţie se desfăşoară la instituţiile militare de învăţământ care organizează admiterea la cursul de formare;
p)  repartiţia pe posturi a absolvenţilor se face în limita locurilor scoase la concurs, pe baza opţiunii fiecăruia, în următoarea ordine de prioritate:
  -  absolvenţii care au domiciliul în localitatea pentru care optează, în ordine strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;
  -  absolvenţii care au domiciliul în localităţi aflate la o distanţă de cel mult 50 km faţă de garnizoana unde se află dislocată unitatea militară pentru care optează, în ordine strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;
  -  absolvenţii care provin din unităţi militare dislocate în localitatea pentru care optează, în ordine strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;
  -  absolvenţii care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus, în ordine strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire.
 r)  structurile beneficiare comunică prin statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă sau direcţiile centrale, instituţiilor militare de învăţământ în care se organizează repartiţia absolvenţilor, cu cel puţin 20 zile înainte de finalizarea cursului de formare, situaţia funcţiilor vacante.

Alte precizări
În perioada desfăşurării selecţiei şi pe timpul concursului de admitere, soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate sunt consideraţi în misiune, iar personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, în concediu de odihnă sau fără plată, conform solicitării acestora.
Pe durata cursului de formare, soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate se detaşează şi se înmatriculează la instituţiile militare de învăţământ, iar personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale i se suspendă contractul individual de muncă/ raporturile de serviciu sau solicită încetarea contractului individual de muncă/raporturile de serviciu, conform opţiunii acestora.
Detaşarea la cursul de formare se face conform competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare.
Înainte de prezentarea la cursul de formare, comandanţii unităţilor militare asigură predarea funcţiilor încadrate de soldaţii şi gradaţii profesionişti declaraţi "ADMIS", conform prevederilor legale în vigoare.
 Salarizarea se face în baza prevederilor art. 39, alin.(1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Alocarea la drepturi de hrănire, asigurarea drepturilor de transport şi drepturile de echipare se acordă conform prevederilor legale în vigoare.
În vederea înmatriculării, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, declarat "ADMIS" la cursul de formare, solicită suspendarea temporară a contractului individual de muncă aflat în derulare cu Ministerul Apărării Naţionale, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau, respectiv suspendarea raportului de serviciu, conform Legii nr. 188/1999 - Statutul funcţionarilor publici.
Personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din afara acestuia, declarat "ADMIS" la cursul de formare, este înmatriculat şi beneficiază, pe timpul cursului, de drepturile stabilite pentru elevii şcolilor militare.
Cursanţii vor semna contractul privind exercitarea profesiei de subofiţer în activitate, prin care consimt să aibă raporturi de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale pe durata a minimum 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Pentru cursanţii care au deja contracte în derulare, noile contracte vor intra în vigoare la data prezentării absolvenţilor în unitatea militară în care au fost repartizaţi, odată cu încetarea raporturilor de muncă/serviciu anterioare.
După absolvirea cursului de formare, subofiţerii îşi desfăşoară activitatea în unităţile militare la care sunt repartizaţi pe durata a cel puţin 2 ani de la absolvire.
Taxele de înscriere şi costul/zi al cazării şi hrănirii pe timpul admiterii sunt stabilite de instituţiile militare de învăţământ, potrivit normelor în vigoare.
Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate îndepartaţi de la curs din motive imputabile lor, le încetează detaşarea, cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare, potrivit prevederilor metodologiei privind determinarea/stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării/instruirii, aprobată prin ordin al ministrului apărării naţionale. Pentru faptele săvârşite, acestora li se pot aplica sancţiuni disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale sau din afara acestuia îndepărtat de la curs din motive imputabile lui, suportă cheltuielile de întreţinere pe perioada şcolarizării, potrivit normelor în vigoare. Pentru faptele săvârşite, personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale i se pot aplica sancţiuni disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Absolvenţii cursului de formare a subofiţerilor în activitate se pot înscrie la cerere, la şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri ale categoriilor de forţe ale armatei/similare, pentru a urma programe de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor şi obţinerea certificatelor de competenţe profesionale în condiţiile legii, după 2 ani de la absolvirea cursului, dar nu mai mult de 5 ani, dacă sunt apreciaţi, anual, cu cel puţin calificativul "Bun".
Rapoartele prin care se solicită participarea la programe de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor se centralizează, anual, până în luna noiembrie, pentru anul de învăţământ următor, de către statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare. După aprobarea cifrelor de şcolarizare acestea se trimit instituţiilor militare de învăţământ, până la 01 iulie a anului în curs pentru înmatricularea şi organizarea programelor de pregătire.
Pentru obţinerea certificatelor de calificare profesională în specializări prevăzute în Clasificaţia ocupaţiilor din România, solicitate de piaţa civilă a forţei de muncă, şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri ale categoriilor de forţe ale armatei/similare organizează programe de pregătire de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor prin învăţământ cu frecvenţă redusă sau la distanţă, în condiţiile legii.
Absolvenţii cursului de formare a subofiţerilor în activitate înmatriculaţi la programele de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor, prin învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă, pot utiliza creditele transferabile, obţinute la cursurile de carieră organizate în condiţiile legii şi la absolvirea modulelor de pregătire organizate în cadrul programelor de pregătire, pentru înscrierea la examenul de absolvire.

Cursanţilor care promovează examenul de absolvire li se acordă gradul de SERGENT

 

Pregătire
 
pROMOVARE