CaMPANII
PROMOVARE

CARIERA MILITARĂ

SOLDAȚI ȘI GRADAȚI profesioniști

Soldații și gradații profesioniști constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de voluntariat și angajați pe baza unui contract pe o perioadă determinată.

 

CONDIȚII DE RECRUTARE:

Candidatul pentru profesia de soldat și gradat profesionist, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

a) Generale
b) Specifice

Criteriile de recrutare au caracter obligatoriu , în consecință, nu se admit, în nici o situație, derogări de la acestea, iar personalul recrutor nu recomandă și nu încurajează, sub nici o formă, solicitările de derogare de la criteriile de recrutare.

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CANDIDAT
Dosarul de candidat se întocmește de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza județului/sectorului Municipiului București aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituție de învățământ din județul/sectorul respectiv, în perioada recrutării.
Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an școlar/universitar, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/ programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază.
Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fișa de cunoaștere, fișa de examinare medicală - sunt asigurate de către birourile informare-recrutare.
Model de declarație pe propria răspundere.

DESFĂȘURAREA RECRUTĂRII PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A SOLDAȚILOR ȘI GRADAȚILOR PROFESIONIȘTI ÎN ACTIVITATE

Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:
-prezentarea ofertei profesionale/educaționale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităților de desfășurare a recrutării și selecției, a condițiilor de admitere/angajare, de formare și de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a profesiei militare în mediul civil și militar;
-completarea fișei de contact de către recrutor;
-punerea la dispoziția candidatului a materialelor de informare disponibile;
-consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, și orientarea profesională în funcție de preocupările, înclinațiile candidatului și de oferta armatei pe arme sau servicii și specialități militare;
-punerea la dispoziția candidatului a fișei de examinare medicală și îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
-completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestor documente;
-desfășurarea interviului de cunoaștere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare și existența tuturor documentelor, se fac recomandări și se completează, de către recrutor, fișa de cunoaștere, iar de către candidat, cererea de înscriere la centrele de instruire/unitățile de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care optează;
-luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fișa de cunoaștere și în fișa de contact;
-programarea candidatului pentru susținerea selecției, în cazul în care a fost declarat "Recrutat";
-informarea candidatului planificat pentru selecție, privind desfășurarea probelor la care urmează să participe și conținutul acestora.

În funcție de parcurgerea etapelor, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situații, care se consemnează în fișa de contact:
-contact inițial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare și se află în una din următoarele situații: nu îndeplinește unul sau mai multe criterii generale și/sau specifice pentru categoria de personal/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; îndeplinește criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale; 
-recrutat - candidatul îndeplinește toate criteriile generale și specifice de recrutare pentru categoria de personal/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opțiune, și pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.

După ce au fost întocmite și verificate, dosarele candidaților se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecție și orientare din Alba-Iulia, Breaza și Câmpulung-Moldovenesc.
     
Candidații care au dosarul de candidat finalizat sunt planificați pentru susținerea probelor/testelor de selecție în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, respectând următoarea procedură:
-birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecție și orientare, planificarea candidaților pe serii/perioade/categorii de candidați, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activității de selecție, pentru fiecare serie de admitere;
-birourile informare-recrutare contactează candidații în vederea anunțării datei participării la selecție, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecție și orientare la data stabilită și se asigură că toți candidații cunosc ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție;
-candidații care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecție, își declară indisponibilitatea temporară, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opțiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal, de către centrul zonal de selecție și orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanții acestuia;
-candidații neprezentați la selecție la data la care au fost planificați se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare și își exprimă, în continuare, dorința de a participa la selecție;
-cu cel puțin 3 zile de la data care li s-a comunicat planificarea candidaților la selecție, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecție și orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaților care vor participa la selecție, pe categorii de candidați;
-birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe de participare la selecție.

SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A SOLDAȚILOR ȘI GRADAȚILOR PROFESIONIȘTI ÎN ACTIVITATE
Candidații sunt luați în evidența centrelor zonale de selecție pe baza informațiilor din dosarul de candidat.
Centrele zonale de selecție și orientare planifică participarea la selecție a candidaților recrutați, astfel încât să asigure anunțarea și prezentarea acestora în timp util și încadrarea activității de selecție în termenele stabilite.
Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecție și orientare profesională pentru aceeași categorie de personal, același tip de program de formare/instruire.
Selecția candidaților în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:
a) probe psihologice;
b) probe fizice;
c) interviu de evaluare finală.
În activitatea de selecție, centrele zonale de selecție și orientare utilizează, diferențiat, pe categorii de candidați/personal militar, instrumente de evaluare a potențialului intelectual și aptitudinal, a capacității motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potențialului de lider, a capacității de comunicare, de identificare a nivelului și naturii motivației pentru cariera militară, precum și a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naționale.
Probele de selecție sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor.
Rezultatele obținute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obținute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecție și orientare.
Instrumentele de selecție nu se schimbă pe parcursul unui an de selecție.
La activitatea de selecție participă doar candidații care sunt declarați "apt medical" și care declară, sub semnătură, că starea psihică și cea fizică le permit susținerea probelor.
Toți candidații recrutați de un birou informare-recrutare participă la selecție, fără excepție, la același centru zonal de selecție și orientare, conform arondării zonale stabilite și care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare și selecție.
Procesul de selecție se încheie cu declararea candidatului în una din următoarele situații:
a) "Admis"-dacă îndeplinește baremul/cerințele tuturor probelor/instrumentelor/ criteriilor administrate/aplicate;
b) "Respins"-dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele/cerințele probelor/ instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
c) "Neprezentat"-dacă până la încheierea perioadei de selecție pentru categoria de candidați din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecție și orientare la care a fost planificat/replanificat.
Candidaților declarați "Admis" li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.
După ce au fost declarați "Admis" la selecția din centrele zonale de selecție și orientare, următoarele categorii de candidați sunt declarați "Apt" și obțin avizul scris, în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale, astfel:
a) candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitățile militare ,,parașutiști", ,,însoțitor de bord" și ,,forțe pentru operații speciale", la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu" din București;
b) candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitatea militară ,,scafandri" sau cei care vor fi ambarcați, la Centrul de Medicină Navală din Constanța;
c) candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare pentru care este necesară deținerea/obținerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit actelor normative în vigoare;
d) candidații care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați la Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare și testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua".
Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecție și orientare și în cadrul structurilor militare specificate sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obținerii lor.
În urma rezultatelor obținute pe parcursul procesului de selecție aptitudinală și la concursul/examenul de admitere, candidații se pot reorienta spre o altă categorie de personal/program de formare/instruire, armă sau serviciu și specialitate militară, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare și selecție stabilite pentru noua opțiune și dacă graficul de desfășurare a admiterii în cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere.
Schimbarea opțiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecție și admitere se face prin completarea și introducerea în dosarul de candidat a unei noi fișe de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ștampila instituției în care a avut loc schimbarea opțiunii, precum și anularea precedentei fișe de înscriere.
Schimbarea opțiunii candidatului, după finalizarea procesului de recrutare, are loc astfel:
a) la centrul zonal de selecție și orientare, după parcurgerea probelor de selecție, conform primei opțiuni;
b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecție și orientare, pentru candidații care au fost declarați "Inapt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale;
c) la biroul informare-recrutare, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituție de învățământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare.
Noua opțiune a candidatului trebuie să se regăsească înscrisă pe adeverința eliberată de centrul zonal de selecție și orientare la care a fost declarat "Admis".
Personalul civil din Ministerul Apărării Naționale participă la selecție și la concursurile de admitere prin grija unităților militare de care aparțin și sunt considerați ca fiind în misiune.
Dosarele candidaților declarați "Admis" la selecție și, după caz, declarați "Apt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale, sunt trimise la centrul zonal de selecție și orientare care execută activitatea de repartizare pe centre de instruire/unități de instrucție a candidaților pentru posturile de soldat/gradat profesionist. Dosarul cuprinde și o adeverință eliberată de către centrul zonal de selecție și orientare, în care se consemnează rezultatul final.
Candidaților declarați "Respins" la selecție li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.
Dosarele candidaților declarați "Neprezentat" la selecție sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.
Candidaților declarați "Admis" sau "Respins" la selecție, li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.
Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile privind selecția se analizează de către structurile de specialitate, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel național și specifice Ministerului Apărării Naționale.
Centrele zonale de selecție și orientare trimit rezultatele obținute de către candidați, în urma susținerii probelor de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, birourilor informare-recrutare.
Birourile informare-recrutare operează în fișa de contact și în baza de date rezultatele obținute de către candidați în procesul de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, precum și rezultatele obținute în urma susținerii concursului de admitere.
Candidații declarați admiși în urma procesului de selecționare sunt luați în evidență cu gradul de soldat profesionist, pe timpul programului de instruire, de către structurile specializate din școlile de aplicație/centrele de pregătire/unitățile de instrucție ale armelor/serviciilor.

 

FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A SOLDAȚILOR ȘI GRADAȚILOR PROFESIONIȘTI

Formarea profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști se realizează prin parcurgerea și finalizarea programelor de formare profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști, desfășurate în centrele de instruire/unitățile de instrucție ale categoriilor de forțe ale armatei, potrivit legii și actelor normative specifice.
Planificarea, organizarea și desfășurarea programelor sunt stabilite și aprobate de către șefii statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei/comandanții comandamentelor de armă și sunt proiectate în sistem modular, de către școlile de aplicație/centrele de pregătire/unitățile de instrucție specifice armelor sau serviciilor și specialităților militare.
Programele au durata de 2-5 luni, în funcție de pregătirea militară anterioară a candidaților și specificul armei sau serviciului și specialității militare, se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire care constituie baza confirmării în armă și repartizarea în prima funcție și cuprind următoarele module:
a) modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală și tactică, în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecției individuale, ducerii luptei și mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;
b) modulul perfecționării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate, specifică armelor sau serviciilor și specialităților militare.

Soldații profesioniști care urmează să frecventeze modulul instruirii individuale semnează, la începerea instruirii, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, la începerea cursurilor corespunzătoare modulului perfecționării instruirii de specialitate, soldații voluntari sunt numiți în funcții și încheie un contract pentru efectuarea modulului perfecționării instruirii de specialitate cu școlile de aplicație/centrele de pregătire/unitățile de instrucție organizatoare.

Programul de instruire pentru formarea soldaților și gradaților profesioniști se proiectează în sistem modular de către școlile de aplicație/centrele de pregătire/unitățile de instrucție specifice armelor/serviciilor/specialităților militare.

Programul de instruire cuprinde:

a) modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală și tactică în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecției individuale, ducerii luptei și mânuirii
armamentului/echipamentului individual din dotare;

b) modulul perfecționării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate specifică armelor/serviciilor/specialităților militare corespunzătoare categoriei de forțe ale armatei.

La absolvirea cursurilor corespunzătoare modulului perfecționării instruirii de specialitate, soldații și gradații profesioniști primesc un certificat de absolvire, ce constituie baza confirmării în armă.

După repartiția în unități militare, soldații și gradații profesioniști încheie un contract de angajare cu durata de 4 ani. La expirarea acestuia, în cazul în care optează să rămână în armată, pot încheia noi contracte de angajare cu aceeași sau cu o altă unitate militară, succesiv, pe 2-3 ani.
Limita maximă de vârstă până la care pot fi menținuți în activitate soldații și gradații profesioniști din Ministerul Apărării Naționale este de 50 de ani.
Soldații și gradații profesioniști care îndeplinesc criteriile de recrutare și selecționare, indiferent de gradul pe care îl au, pot să urmeze cursul pentru formarea deprinderilor de bază de comandă/cursul de formare a subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă.

 

 
pROMOVARE